การบริการควบคุมป้องกัน กำจัดยุง

Right Pest TechLimited Partnership


สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ หรือแหล่งพักอาศัย เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด ดังนี้
-ฉีดพ่นสารเคมีเคลือบตามจุดเกาะพักของยุง เช่น พุ่มไม้ สนามหญ้า ใต้ถุนอาคาร เพื่อกำจัดยุงและไม่ให้ยุงใช้เป็นที่เกาะพักและเพาะพันธ์ุได้
-โรยทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำ หรือตามแหล่งเพาะพันธุ์
-พ่นหมอกควัน ในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง 

 

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER